3BB WiFi - About us

3BB WiFi


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3BB WiFi ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 3BB WiFi วันนี้เราไปออกประชาสัมพันธ์ ณ ตลาดประชานิเวศน์ 1 มีพ่อค้าแม่ขายให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีผู้คนที่มาจับจ่ายที่ตลาดอีกด้วย งานนี้เราเช็คสัญญาณแล้ว เร็วแรง ได้ใจจริงๆครับ