3BB WiFi - About us

3BB WiFi


Booth 3BB WiFi ไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

ไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี เป็นไปรษณีย์ที่ทันสมัยในห้องปรับอากาศ มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก มีการรอคิวเพื่อจะทำธุรกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็นการส่งธนาณัติ จดหมาย พัสดุ EMS เปิดรับตั้งแต่ของเล็กไปถึงใหญ่ๆ เช่นรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ในระหว่างรอสามารถใช้เน็ท 3BB WiFi ได้ทุกจุดที่ประชาชนนั่งรอ ทำให้การรอคอยไม่น่าเบื่ออีกต่อไป